20. april 2024

Vedtekter og retningslinjer

Ordensregler og retningslinjer
– Sørg for å være godt forberedt til samlingen
– Møt opp i god tid før øvelsen starter
– I RUSO-helgene skal RUSO prioriteres. Bytt bort arbeidshelger og andre aktiviteter
– Dersom du ikke kan være med en øvingshelg, gi beskjed i god tid
– Dersom du blir sjuk en øvingshelg, gi beskjed til Sindre på sms
– Under øvingshelgene tar man vare på hverandre, og sørger for at alle har det bra
– Gi beskjed til en av lederne om du forlater området
– Bruk av alkohol eller andre rusmidler er ikke tillatt under samlinger eller turer. Røyking skjer utenfor kursområdet.

Vedtekter for Rogaland Ungdomssymfoniorkester (RUSO), godkjent av årsmøtet i 2007, justert høsten 2020

 1. Navn, stiftelsesdato og tilslutning
  Rogaland Ungdomssymfoniorkester (RUSO), stiftet 12.02.2004 er tilsluttet De Unges Orkesterforbund (UNOF)
 2. Formål og oppgaver
  Rogaland Ungdomssymfoniorkester har til formål å stimulere interessen for musikk ved å gi unge med en viss musikkompetanse anledning til å spille i et orkester av høy kvalitet og under kyndig ledelse.
 3. Medlemskap
  Opptak
  Det søkes om opptak basert på oppgitt kompetansekrav og alder (nedre grense 13 år), samt orkesterets behov for aktuelt instrument.

  Medlemskategorier
  I. Spillende medlemmer
  II Støttemedlemmer
  – alle spillende medlemmers foresatte
  – andre som vil støtte orkesteret og arbeide for dette innen orkesterets formål
  kan bli støttemedlemmer

  Søknad om medlemskap
  Alle inn- og utmeldinger skal skje skriftlig og sendes styret.  Eget søknadsskjema er utarbeidet.  Utmelding bør ikke skje annet enn ved semesterslutt av hensyn til orkesteret.  Unntak er sykdom, flytting og lignende.– Søknad om opptak skal være undertegnet av foresatt såfremt søker ikke har
  fylt18 år.  I tillegg må spillelærer bekrefte at søker oppfyller kompetansekrav
  som er stilt.
  – Søkere opptas på prøve i et halvt år

  Enkeltmedlemmenes rettigheter og plikter

  – alle medlemmer uansett kategori, plikter å rette seg etter de gjeldende vedtekter
  for De Unges Orkesterforbund og Rogaland Ungdomssymfoniorkester
  – alle medlemmer har rett til å øve innflytelse på årsmøte og orkestermøter innen
  rammen av gjeldende vedtekter
  – medlemmene er valgbare til orkesterets styre og utvalg
  – alle medlemmer plikter å betale sin kontingent, fastsatt av årsmøtet, i rett tid
  – medlemmene plikter å møte til alle øvelser, arrangementer og lignende
  som orkesteret fastsetter, og melde fra på forhånd ved forfall.
  – medlemmene plikter å holde orden og i skikkelig stand effekter, instrumenter og
  noter utlånt  fra orkesteret
  – medlemmene plikter å rette seg etter dirigentens instrukser.

  Valgkomité
  – det skal velges en valgkomité på 3 medlemmer, hvorav en fra styret.
  Valgkomiteen fremmer forslag til leder, styremedlemmer, varamedlemmer,
  revisor og ny valgkomité for neste årsmøte

  Styrets representant innkaller valgkomiteen til møte i god tid før årsmøtet.
  De av komiteen foreslåtte kandidater, må ha sagt seg villige til å ta imot valg

  Styrets plikter 
  I Utad, krets- og  landsforbund
  – påse at De Unges Orkesterforbunds organer får de informasjoner og rapporter
  de til enhver tid skal ha etter vedtektene
  – sørge for kontinuerlig kontakt med forbundsorganene gjennom meldinger og
  brev.
  II Innad i orkesteret
  – planlegge sesongen i samarbeid med dirigent, slik at styret kan arbeide
  målbevisst
  – sørge for gode arbeidsavtaler med dirigent, eventuelle instruktører og
  eventuelle andre engasjerte for best mulig å ivareta den daglige drift.
  – fordele de administrative arbeidsoppgavene slik at alle som har et tillitsverv får
  et klart ansvarsområde
  – holde møter etter behov
  – sørge for best mulig øvings- og instruksjonslokaler
  – føre referat fra styremøtene.  Referatene sendes alle styremedlemmer og
  vararepresentanter, dirigent og eventuelle andre samarbeidspartnere
  – innkalle dirigent til styremøtene.  Dirigent har uttalerett i saker som angår
  dennes ansvarsområde, men ikke stemmerett
  – utarbeide instrukser for de enkelte funksjoner i orkesteret i den grad dette anses
  nødvendig.
  – utarbeide årsmelding og regnskap og medlemsliste innen fastsatte frister
  – innen en uke etter hvert årsmøte å sende rapport til De Unges Orkesterforbund
  på fastsatt skjema
 4. Årsmøtet
  Årsmøtet er orkesterets høyeste myndighet.
  Ordinært årsmøte holdes en gang i året innen utgangen av mars.
  Begge medlemskategorier har like rettigheter på årsmøtet med den begrensning som gjelder stemmerett.
  Innkalling
  Innkalling til årsmøtet kunngjøres skriftlig for medlemmene med minst 4 ukers varsel.  Forslag til vedtektsendringer og saker som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet må være innkommet til styret senest 2 uker før årsmøtet.  Saksliste sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet

  Konstituering
  Årsmøtet konstitueres slik:
  – valg av møtedirigent
  – registrering av de fremmøtte
  – valg av referent
  – godkjenning av innkalling og saksliste

  Saksliste
  – konstituering
  – styrets årsmelding
  – revidert regnskap for siste kalenderår med medlemsliste, bekreftet av revisor
  – handlingssprogram, kontingent og budsjettforslag
  – innkomne saker og saker styret vil ha behandlet på årsmøtet
  – Valg i henhold til pkt 5

  Årsmøtet kan bare behandle saker som er oppført på sakslisten

  Stemmerett har:– alle spillende medlemmer
  – alle støttemedlemmer
  Styret har ikke stemmerett under godkjenning av styrets melding og regnskap.  Alle saker avgjøres med alminnelig flertall unntatt vedtektsendringer som krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

  Ekstraordinært årsmøtekan innkalles med 2 ukers varsel dersom
  – 1/3 av medlemmene krever det eller etter vedtak i styret
 5. Valg
  På årsmøtet velges:
  – styre på minimum 5 medlemmer som består av:
  – leder som velges separat
  – 4 styremedlemmer
  – inntil 3 varamedlemmer
  – revisor

  Minst et styremedlem og en varamann skal være valgt blant de spillende medlemmene.  Styret konstituerer seg selv med kasserer, sekretær og styremedlem.  Styreleder velges for 1 år. Øvrige valg er for 2 år, dog slik at ved første valg velges 2 av styremedlemmene og to varamedlem for ett(1) år. Minst en av styrerepresentantene bør være medlem av styret for De Unges Orkesterforbunds kretsledd i Rogaland.
 6. Utmelding av De Unges OrkesterforbundUtmelding krever 2/3 flertall av samtlige stemmeberettigete i orkesteret ved skriftlig avstemming.  Resultatet av avstemmingen skal legges frem på følgende ordinære årsmøte som fatter endelig vedtak
 7. Oppløsning/nedleggelse av orkesteretForslag om oppløsning/nedleggelse av orkesteret må behandles på ordinært årsmøte.  Forslag med begrunnelse må være sendt medlemmer og de organisasjoner orkesteret er medlem av minst 6 uker før årsmøtet.
  Til oppløsning/nedleggelse kreves minst ¾ stemmeflertall.
  Ved oppløsning bestemmer årsmøtet hvordan orkesterets midler skal forvaltes.